Městská policie

Gustav Hollmann

 +420 481 522 880  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Formulář

 +420 739 929 724 (G. Hollmann)

 +420 731 808 913 (D. Hruška)

 
 

Kde nás najdete

Dolní Rokytnice nad Jizerou 172, (budova základní školy, vchod zezadu, vedle zubní ordinace)

Hlavní činnost městské policie

Městská policie je orgánem města, základním zákonem je zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly stanovené zákony
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v zákony stanoveném rozsahu přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
 • při plnění svých úkolů úzce spolupracuje s Policií České republiky
 • v případě odhalené trestné činnosti omezuje pachatele na osobní svobodě, zajišťuje místo trestného činu před vstupem nepovolaných osob, před znehodnocením důkazů, poskytuje pomoc postiženým či poškozeným, znamená svědky a činí další adekvátní opatření do doby, kdy si věc převezmou orgány činné v trestním řízení.

Městská policie je oprávněna

 • požadovat vysvětlení
 • vyžadovat zákonem stanovené informace z informačních systémůpožadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • v odůvodněných případech používat donucovací prostředky
 • ukládat pokuty ve zkráceném (blokovém) řízení
 • měřit rychlost vozidel
 • zastavovat vozidla
 • provádět orientační vyšetření na alkohol, nebo drog

Základní povinnosti strážníka Městské policie

Strážník MP při plnění úkolů je povinen zejména:

 • dodržovat zákony a jiné obecně závazné právní předpisy
 • dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby občanům v souvislosti s činností MP vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem
 • v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt a nebo je-li důvodné podezření z jejich páchání
 • oznámit v případě, že byl spáchán trestný čin, věc Policii České republiky a v případě potřeby zajistit místo trestného činu

Činnosti strážníků:

 • kontroly a postihy nesprávného parkování, přestupků chodců a cyklistů
 • v rámci postihu dopravních přestupků využívají technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizují odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, provádějí kontroly RZ s ověřením v evidenci odcizených vozidel a značek
 • měření rychlosti vozidel v místech určených policií ČR
 • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
 • provádění kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením na podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým (podle §30 přestupkového zákona)
 • ověřování v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob Policií ČR
 • zákroky proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalismu a dalším negativním jevům - přispívají tím tak k ochraně občanů a jejich majetku
 • postihování přestupků proti VEŘEJNÉMU POŘÁDKU, nejčastěji: znečišťování a zábor veřejného prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a zakládání skládek, rušení nočního klidu
 • kontrola dodržování vyhlášek města (např. v oblasti volného pobíhání zvířat, žebrání, požívání alkoholu atd.)
 • dohled na přechodech pro chodce, zejména v blízkosti škol

Závěrečné zprávy

Městská policie se řídí zejména těmito zákony

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
 • Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policiiZákon č. 200/ 1990 Sb. O přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 361/ 2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím
 • Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon
 • Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád)
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu
 • Zákon č. 283/1991 Sb. O Policii České republiky
 • Zákon č. 379/2005 Sb. Protikuřácký zákon
 • Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí
 • Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání
 • Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
 • Nařízení vlády České republiky č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů PČR k orgánům obcí a obecní policii
Úplná znění zákonů jsou uvedena na stránkách MVČR.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz