Povinné informace

dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinně zveřejňované informace byly aktualizovány dne 8. dubna 2015.

1) Název

Město Rokytnice nad Jizerou

2) Důvod a způsob založení

Město Rokytnice nad Jizerou (dále jen město) získalo po roce 1989 znovu právo na územní samosprávu přijetím ústavního zákona č. 294/1990 Sb. Právo na územní samosprávu je v současné době zaručeno Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a v konkrétní podobě je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Podle čl. 101 Ústavy ČR je město veřejnoprávní korporací, které může nabývat majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Město je ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění samosprávy na svém území, za podmínek stanovených především v hlavě sedmé Ústavy ČR a zákonem o obcích. Kromě samostatné působnosti vykonává město také přenesenou působnost. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.

3) Organizační struktura

Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou – 15 členů

Členové zastupitelstva města, zřízené výbory a jejich členové:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva

Rada města Rokytnice nad Jizerou – 5 členů

Členové rady města, komise a členové:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/rada-mesta/clenove-rady

Vedení města Rokytnice nad Jizerou

 • starosta města
 • 1. místostarosta
 • 2. místostarosta

Městský úřad

 1. Městský úřad tvoří starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.
 2. Městský úřad se člení na odbory a samostatné úseky, v nichž jsou začlenění zaměstnanci obce zařazení do městského úřadu a na další subjekty.

Pracoviště městského úřadu:

A/ TAJEMNÍK

B/ ODBORY

Stavební úřad (SÚ)

 • vedoucí
 • úsek stavebně-správní
 • úsek územního plánování

C/ SAMOSTATNÉ ÚSEKY S POVĚŘENÝM VEDOUCÍM

 • úsek finanční
 • úsek sociálních věcí a matriky

D/ PRACOVIŠTĚ POD PŘÍMÝM VEDENÍM TAJEMNÍKA

 • úsek evidence nemovitostí
 • úsek správy majetku
 • úsek správy místních poplatků
 • úsek mezd a životního prostředí

C/ PRACOVIŠTĚ POD PŘÍMÝM VEDENÍM STAROSTY, MISTOSTAROSTY

 • kancelář úřadu
 • úsek rozvoje města a investic
 • městská policie

Popis činností jednotlivých úseků městského úřadu jsou uvedeny na www.mesto-rokytnice.cz v záložce Odbory a úseky.

Organizační složky:

 • organizační složka Drobné služby města
 • organizační složka Městská knihovna
 • organizační složka Městské informační centrum

Seznam zřízených příspěvkových organizací:

Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
sídlo: Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
sídlo: Horní Rokytnice 555, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
sídlo: Dolní Rokytnice 210, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
sídlo: Horní Rokytnice 467, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

4) Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou

4.3 Úřední hodiny:

pondělí 08.00 – 12.00 hodin 13.00 hodin – 17.00 hodin
středa 08.00 – 12.00 hodin 13.00 hodin – 17.00 hodin

4.4 Telefonní čísla:

tel. + 420 481 549 111 (ústředna)
Další telefonní čísla jsou zveřejněna na webových stránkách města v záložce Odbory a úseky na odkazu: https://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad

4.5. Adresa internetových stránek:

Oficiální webové stránky města: www.mesto-rokytnice.cz

4.6. Adresa podatelny:

Horní Rokytnice 197
512 44  Rokytnice nad Jizerou

Povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě na těchto technických nosičích dat: CD ROM, DVD ROM, USB Flash disk, USB externí HDD. 

4.7. Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Bližší informace o provozu elektronické podatelny:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/elektronicka-podatelna

Další elektronické adresy – neslouží pro příjem podání dle správního řádu, ale pro běžnou elektronickou komunikaci:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Datová schránka:

ID datové schránky: htabfwg

5) Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch Města Rokytnice nad Jizerou:

ČSOB a. s.
příjmový bankovní účet: č.ú. 20202080/0300

Jiné způsoby platby:

Pravidelné příjmy (místní poplatek ze psů, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nájemné) lze hradit prostřednictvím platební brány GOPAY.
Bližší informace na odkazu:
https://sluzby.alis.cz/rokytnice-nad-jizerou

6) IČO

Identifikační číslo: 00276057

7) Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo: CZ00276057

8) Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů koncepční, strategické a programové povahy:

Územní plán města Rokytnice nad Jizerou je zveřejněn na tomto odkazu:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/uzemni-plany-a-studie/category/64-uzemni-plan-rokytnice-nad-jizerou

Komunitní plán sociálních služeb regionu Rokytnicko je zveřejněn na tomto odkazu:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/rozvojove-dokumenty/category/76-komunitni-planovani-socialnich-sluzeb

Integrovaná strategie urbanistického rozvoje Města Rokytnice nad Jizerou je zveřejněna na tomto odkazu:
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou - Rozvojové dokumenty - Integrovaná strategie urbanistického rozvoje města Rokytnice nad Jizerou (mesto-rokytnice.cz)

8.2. Rozpočet:

Rozpočet za aktuální rok a předcházející roky včetně jeho změn je zveřejněny na tomto odkazu:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/rozpocet-mesta

Aktuální čerpání rozpočtu je zveřejněno na tomto odkazu:
https://rozpocet.alis.cz/00276057/2023

9) Žádosti o informace

Poskytování informací - svobodný přístup k informacím

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou poskytuje informace vztahující se k oblastem jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která Městský úřad Rokytnice nad Jizerou žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona), a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti prokazovat, ani sdělovat.

Podmínky a postup řešení:

Žádost nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

 1. kterému povinnému subjektu je určena;
 2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle tohoto zákona;
 3. adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat.

V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu tohoto zákona.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

 1. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
 2. u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci (např. v případě uzavření licenční smlouvy a podlicenční smlouvy při poskytování informací dle §14a zákona a v případě vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona), vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci).

Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

 1. vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
 3. nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím 15 denní lhůty pro poskytnutí informace.
 4. Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

 1. ústně - (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv odboru nebo úseku Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou.
 2. písemně - prostřednictvím podatelny Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou.
 3. elektronicky - prostřednictvím elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (není nutný zaručený elektronický podpis) nebo datovou schránkou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Žádosti o informace vyřizuje Městský úřad Rokytnice nad Jizerou - jednotlivé odbory a úseky, do jejichž působnosti předmět žádosti o informaci spadá. Žádosti souhrnně eviduje tajemník městského úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitostí písemné žádosti jsou uvedeny v bodě Podmínky a postup řešení. V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně. Jestliže žadatel není s odpovědí na ústně podanou žádost spokojen, podá si žádost písemně.
Formuláře: předepsaný formulář není stanoven.

Správní a jiné poplatky:

Město Rokytnice nad Jizerou je v souvislosti s poskytnutím informace oprávněno požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Hrazení nákladů se řídí § 17 zákona.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada nákladů, oznámí se písemně tato skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady Městským úřadem Rokytnice nad Jizerou vyčíslena.

V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů.
Úhradu nákladů za poskytnuté informace, je možno provést následujícími způsoby:

 1. v hotovosti (nutné předložit doklad o zaplacení)
 2. poštovní poukázkou (nutné předložit kontrolní ústřižek složenky);
 3. bezhotovostním převodem na příjmový účet prostřednictvím peněžního ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou);

Lhůty pro vyřízení:

Datum podání žádosti je den doručení žádosti na Městský úřad Rokytnice nad Jizerou. Lhůta počíná běžet následujícím dnem od doručení žádosti. V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, musí Městský úřad Rokytnice nad Jizerou do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa s odkazem na příslušnou informaci, úřední deska, publikace apod.).

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou musí do 7 dnů ode dne podání žádosti požádat žadatele o upřesnění požadované informace, a to v případě nesplnění požadavku stanoveného v § 14 odst. 5 písm. b) zákona, ve znění pozdějších předpisů. Nedostane-li Městský úřad Rokytnice nad Jizerou od žadatele upřesňující informace do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne o odmítnutí žádosti (dle § 15 zákona).

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou žádost odloží i v případě, jestliže se požadované informace nevztahují k jeho působnosti /§ 4 odst. 5 písm. c) zákona/ a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona).

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

 1. vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
 3. nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou musí včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů žadatele informovat o prodloužení lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly (§14 odst. 7 zákona).

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na základě písemné žádosti o informaci do 15 dnů od poskytnutí informace, a to způsobem stanoveným v § 5 odst. 3 zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10) Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4).

11) Předpisy


11.1. Nejdůležitější používané předpisy

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo https://www.aspi.cz.

11.2. Vydané právní předpisy

Právní předpisy města Rokytnice nad Jizerou a jejich evidence jsou dostupné na webových stránkách města Rokytnice nad Jizerou:
Obecně závazné vyhlášky:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/obecne-zavazne-vyhlasky
Nařízení města:
https://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/obecne-zavazne-vyhlasky

Právní předpisy města se rovněž zveřejňují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů (odkaz: https://sbirkapp.gov.cz/).

12) Úhrada za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Rokytnice nad Jizerou 8. dubna 2015.

Kopírování dokumentů (černobílé) a tisk z počítače

 • kopírování černobíle jednostranně 2,- Kč/A4 | 4,- Kč/A3
 • kopírování černobíle oboustranně 4,- Kč/A4 | 6,- Kč/A3
 • tisk černobílý na tiskárnách PC 2,- Kč/A4
 • kopírování na nosiče dat 15,- Kč/ ks + cena nosiče

Vyhledávání a zpracování informace:
Za mimořádné rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace jednu hodinu a za každou další hodinu: 200,- Kč/hod.

Náklady na samostatné odborné posudky, odhady, apod. se účtují dle sazebníků poskytovatele.

Poštovné – dle aktuálních tarifů České pošty

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí nebyla vydána.

13) Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv
Nejsou při poskytování informací uplatňovány.

13.2. Výhradní licence
Nejsou při poskytování informací uplatňovány

14) Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje nejpozději do 1. března.

Stáhněte si výroční zprávy:

15) Poskytnuté informace

Níže ke stažení informace poskytnuté povinným subjektem:

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz