Povinné informace

dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinně zveřejňované informace byly aktualizovány dne 8. dubna 2015.

1) Oficiální název

Město Rokytnice nad Jizerou

2) Důvod a způsob založení

Město Rokytnice nad Jizerou (dále jen město) získalo po roce 1989 znovu právo na územní samosprávu přijetím ústavního zákona č. 294/1990 Sb. Právo na územní samosprávu je v současné době zaručeno Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a v konkrétní podobě je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Podle čl. 101 Ústavy ČR je město veřejnoprávní korporací, které může nabývat majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Město je ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění samosprávy na svém území, za podmínek stanovených především v hlavě sedmé Ústavy ČR a zákonem o obcích. Kromě samostatné působnosti vykonává město také přenesenou působnost. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.

Při výkonu samostatné působnosti se město řídí

 1. při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
 2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Do přenesené působnosti města patří výkon státní správy na svém území ve věcech, které stanoví zákon. Není-li v zákoně výslovně stanoveno, že se jedná o přenesenou působnost města, platí, že jde vždy o činnost patřící do samostatné působnosti města.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí

 1. při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech a právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,
 2. v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

3) Popis organizační struktury

 1. Městský úřad tvoří starosta, zástupce starosty, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.
 2. Městský úřad se člení na odbory a samostatné úseky, v nichž jsou začlenění zaměstnanci obce zařazení do městského úřadu a na další subjekty.
 3. Pracoviště městského úřadu:

A) TAJEMNÍK

B) ODBORY

Stavební úřad (SÚ)

 • vedoucí
 • úsek stavebně-správní
 • úsek územního plánování

C) SAMOSTATNÉ ÚSEKY S POVĚŘENÝM VEDOUCÍM

 • úsek finanční a cestovního ruchu
 • úsek sociálních věcí a matriky

D) PRACOVIŠTĚ POD PŘÍMÝM VEDENÍM TAJEMNÍKA

 • úsek evidence nemovitostí
 • úsek správy majetku
 • úsek místních poplatků
 • úsek personální a životního prostředí
 • správa městského úřadu

C) PRACOVIŠTĚ POD PŘÍMÝM VEDENÍM STAROSTY

 • kancelář úřadu
 • úsek investiční
 • městská policie

Jako samostatné subjekty (bez právní subjektivity) jsou zřízeny:

 • organizační složka Dům s pečovatelskou službou
 • organizační složka Drobné služby města
 • organizační složka Městská knihovna

Popis činností jednotlivých úseků městského úřadu mohou zájemci zjistit přímo na www.mesto-rokytnice.cz v odborech a úsecích.

Seznam zřízených příspěvkových organizací:

 • Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
  sídlo: Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  tel.: 481 522 434
 • Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
  sídlo: Horní Rokytnice 555, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
  tel.: 481 522 335
 • Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
  sídlo: Dolní Rokytnice 210, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  tel.: 481 522 870
 • Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
  sídlo: Horní Rokytnice 467, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
  tel.: 481 522 189

4) Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

 • Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Adresa úřadoven pro osobní návštěvu:

 • Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Úřední hodiny:

pondělí 08.00 – 12.00 hodin 13.00 hodin – 17.00 hodin
středa 08.00 – 12.00 hodin 13.00 hodin – 17.00 hodin

Telefonní čísla a čísla faxu:

 • tel.: 481 549 311, GSM brána: 605 205 306
 • fax: 481 522 310

Adresa internetové stránky a e-podatelny:

 • adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • všeobecná elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: htabfwg

5) Bankovní spojení

 • ČSOB a. s.
 • Příjmový bankovní účet: č.ú. 20202080/0300

6) IČ organizace

 • Identifikační číslo: 00276057

7) DIČ organizace

 • Daňové identifikační číslo: CZ00276057

8) Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů koncepční stragegické a programové povahy

Územní plán města Rokytnice nad Jizerou je zveřejněn na tomto odkaze:
http://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/uzemni-plany-a-studie/category/64-uzemni-plan-rokytnice-nad-jizerou

Komunitní plán sociálních služeb regionu Rokytnicko je zveřejněn na tomto odkaze:

http://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/rozvojove-dokumenty/category/76-komunitni-planovani-socialnich-sluzeb

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou je zveřejněn na tomto odkaze:

http://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/rozvojove-dokumenty/category/75-strategicky-plan-rozvoje-mesta-rokytnice-nad-jizerou

Rozpočet je zveřejněn na tomto odkaze:

http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/rozpocet-mesta

9) Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ústně a telefonicky podané žádosti

vyřizují volení funkcionáři města i zaměstnanci MěÚ v rámci své působnosti dané Organizačním řádem MěÚ. Pokud si pracovník není jist, zda určitá odpověď nemůže obsahovat informace vyloučené z poskytnutí, případně z časových, technických či jiných důvodů nemůže odpovědět bezprostředně, požádá žadatele, aby si přišel pro odpověď na svou žádost později.

Pokud s tím žadatel nebude souhlasit, pracovník ho vyzve, aby tuto žádost o informaci podal písemnou formou. Pro takový účel mu poskytne formulář „Žádost o informaci" - (případně s vyznačenou výší zálohy dle §17 zákona č.106/1999 Sb.).

Písemně podané žádosti

(stejně tak prostřednictvím faxu nebo elektronicky) jsou v souladu s ustanovením § 14 zákona č.106/1999 Sb., o evidovány u pracovnice kanceláře starosty, která je postupuje k vyřízení věcně příslušným odborům a úsekům.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.). fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla nebo adresu pro doručování.

Vyřizování žádosti může probíhat, či být ukončeno následovně:

 • sdělení údajů umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace – pokud předmětná informace byla již zveřejněna – do 7 dnů od přijetí žádosti
 • poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu - do 15-ti dnů od přijetí žádosti, resp. jejího upřesnění,
 • výzvou k upřesnění nebo doplnění žádosti – brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, dále v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně – do 7 dnů ode dne přijetí žádosti.
 • odložením žádosti - nevztahuje-li se požadovaná informace k působnosti orgánů města nebo MěÚ (rozhodnutí se nevydává) – do 7 dnů ode dne přijetí žádosti
 • rozhodnutím o odmítnutí žádosti - pokud se žádosti nevyhoví, byť jen z části – do 15ti dnů ode dne přijetí žádostí

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání se spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízení orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Odvolacím orgánem ve věcech samostatné působnosti je Rada města Rokytnice nad Jizerou a ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Libereckého kraje.

Stížnosti

Na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel stížnost, a to v případech, kdy nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo kdy mu po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, dále v případech, kdy mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo kdy nesouhlasí s výši úhrady. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní povinný subjekt písemný záznam. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Podání učiněná písemně týkající se samostatné působnosti města Rokytnice nad Jizerou je třeba adresovat na: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 • Podání učiněná písemně týkající se přenesené působnosti města Rokytnice nad Jizerou je třeba adresovat na: Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

10) Příjem žádostí a podání

 1. Veškeré žádosti a další podání lze podat buď osobně na podatelně úřadu, prostřednictvím České pošty nebo elektronicky. Podání učiněná písemně a doručovaná poštou jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému zaměstnanci k vyřízené. Písemná podání předaná osobně podatelně úřadu jsou také zapsána do knihy došlé pošty a na žádost občana je mu převzetí písemnosti potvrzeno.
 2. Podání učiněná do protokolu jsou zapsána do příslušného protokolu a občan obsah podání potvrdí svým podpisem. Ústní podání do protokolu lze činit v úředních dnech na příslušných odborných pracovištích.
 3. Adresa pro doručování:
  Město Rokytnice nad Jizerou nebo Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
  Horní Rokytnice 197
  512 44 Rokytnice nad Jizerou
 4. Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 5. Úřední hodiny: pondělí a středa 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00
 6. Nejčastější typy žádostí nebo podání:
 • Žádosti podané ve smyslu správního řádu (např. pro stavební úřad, úsek sociální péče, apod.) se vyřizují v souladu s příslušným zákonem. Správní řád stanoví obecnou lhůtu pro vyřízení podání. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne MěÚ bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní předpis jinak, bude ve věci rozhodnuto do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech bude rozhodnuto nejdéle do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li MěÚ rozhodnout do 30, popř. do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.
 • Stížnosti týkající se nevhodného chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu řeší „Pravidla pro vyřizování stížností dle zákona 500/2004 Sb., správní řád.
 • Stížnosti a petice ve smyslu podání, kterými se mohou občané obracet na orgány města Rokytnice nad Jizerou ve věcech osobního nebo společenského zájmu, řeší „Pravidla pro vyřizování stížností a peticí".
 • Návrhy, připomínky, podněty ze strany občanů obce vyřizují orgány obce bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání, jde-li o působnost zastupitelstva obce do 90 dnů.
 • Ostatní podání se řeší dle příslušných zákonů.

Elektronicky podané žádosti

 • Město Rokytnice nad Jizerou zřídilo k 1. lednu 2005 podatelnu pro příjem spisů v elektronické formě. V elektronické formě lze zasílat spisy určené pro Zastupitele města Rokytnice nad Jizerou, město Rokytnice nad Jizerou a Městský úřad Rokytnice nad Jizerou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Spisy mohou být zasílány ve formátech Microsoft Word s příponou (*.doc), Software 602, Text 602 s příponami (*.txt) nebo (*.wpd), Acrobat Reader s příponou (*.pdf), textového standardu RTF-DCA s příponou (*.rtf), nebo jako prostý text (KP 852, 1250) s příponou (*.txt).
 • Spisy v elektronické formě lze také předat na magnetickém médiu (disketě, ZIP, CD-ROM), přímo na podatelně Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, v provozní době úřadu.

11) Opravné prostředky

Odvolání:

Odvolání nebo jiný opravný prostředek proti rozhodnutí Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou (dále jen MěÚ) se podává k vyššímu správnímu orgánu uvedenému v poučení o odvolání prostřednictvím MěÚ. Zasláním odvolání přímo vyššímu správnímu orgánu může dojít k marnému uplynutí lhůty pro odvolání. Odvolání se vždy podává přímo do protokolu nebo písemně. Písemně podané odvolání je možné zaslat poštou popřípadě doručit osobně na podatelnu MěÚ.

Proti rozhodnutí MěÚ má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.

Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení obsaženého v rozhodnutí nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.

Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti, MěÚ pomůže účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil, zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. Na žádost účastníka řízení musí být přijetí podání potvrzeno. Pro podání odvolání nejsou předepsány formuláře a tiskopisy.

Konkrétní informace o náležitostech odvolání poskytne pracovník, který vyřizuje věc, proti níž směřuje odvolání.

12) Formuláře

Jednotlivé typy formulářů lze získat přímo od příslušných zaměstnanců městského úřadu nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz, v sekci: odbory a úseky.

13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Naleznete na portálu GOV – portál veřejné správy České republiky

14) Předpisy

Přístup a nahlédnutí do následujících předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, je umožněn na Městském úřadu v Rokytnici nad Jizerou v úřední dny každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod. Jedná se pouze o výčet nejzákladnějších právních předpisů, nahlédnout lze do všech platných i starých právních předpisů:

1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
412/2005 Sb. Nařízení vlády o ochraně utajovaných informací a o bezpečností způsobilosti
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
128/2000 Sb. Zákon o obcích
129/2000 Sb. Zákon o krajích
172/191 Sb. Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí
240/2000 Sb. Krizový zákon
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
500/2004 Sb. Zákon o správním řízení (správní řád)
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro vybrané účetní jednotky
262/2006 Sb. Zákoník práce
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
40/1964 Sb. Občanský zákoník
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
364/1999 Sb. NV, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišť. povinností obcí dle zák. č.106/1999 Sb.
273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
418/2008 Sb. Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o obecní policii
231/1996 Sb. Vyhláška MV, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
222/1999 Sb. zákon o zajišťování obrany ČR
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
87/1991 Sb. Zákon o mimosoudních rehabilitacích
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu
231/1991 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích
165/1997 Sb. Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
193/1999 Sb. Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
287/1998 Sb. Evropská úmluva o zrušení ověřování listin diplomatickým zástupcům
45/1999 Sb. Evropská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
325/1999 Sb. Zákon o azylu
137/1993 Sb. Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalostí českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
207/2001 Sb. Vyhláška MV, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
642/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
21/2006 Sb. Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů
269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
94/1963 Sb. Zákon o rodině
1/1991 Vv. Instrukce MV ČR o postupu úřadů při zasílání úplných výpisů z matrik do ciziny
5/1993 Vv. Instrukce MV o postupu orgánů místní správy při nabývání a pozbývání občanství
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a hnutích
59/2002 Sb. Vyhláška MV o provedení ustanovení o volbách do zastupitelstev obcí
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
30/2001 Sb. Vyhláška MV o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a o spisové službě
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
246/2001 Sb. Zákon o požární prevenci
247/2001 Sb. Zákon o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
34/1986 Sb. Nařízení vlády o jednorázovém odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a ve správě
222/2010 Sb. Katalog prací ve veřejných službách a ve správě
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
119/2002 Sb. Zákon o zbraních
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České Republiky
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
266/1994 Sb. Zákon o drahách
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
305/2000 Sb. Zákon o povodních
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
86/2002 Sb. Zákon o ovzduší
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
183/2006 Sb. Stavební zákon
561/2004 Sb. Školský zákon

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů (černobílé) a tisk z počítače

kopírování čb. jednostranně 2,- Kč/A4 4,- Kč/A3
kopírování čb. oboustranně 4,- Kč/A4 6,- Kč/A3
tisk černobílý na tiskárnách PC 2,- Kč/A4  
kopírování na nosiče dat 15,- Kč/ ks + cena nosiče

Vyhledávání a zpracování inforamce

 • Jednotná sazba za vyhledávání a poskytnutí informace činní za každou započatou čtvrthodinu 50,- Kč.
 • Práce s archiváliemi – náklady na přímé mzdy a výše uvedené sazby za kopírování.
 • Telefonní spojení – v případě nutnosti vyhledat informace tímto způsobem se služby účtují dle platného ceníku telefonního operátora
 • Náklady na samostatné odborné posudky, odhady, apod. se účtují dle sazebníků poskytovatele.
 • Cestovní náklady (náklady na dopravu a stravné) se stanoví dle zákona č. 119/1992., v platném znění a prováděcích předpisů.

Poštovné – dle aktuálních tarifů České pošty

Nahlížení do spisů

 • Veškeré poskytování informací bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobnosti a osobních údajů.
 • Na vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů se vztahuje úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Tato úhrada činí 50,- Kč za každou i započatou stránku nebo 15,- Kč za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

16) Licenční smlouvy

K poskytování informací nejsou potřebné žádné licenční smlouvy.

17) Výroční zprávy dle z. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje vždy do 1. března.

Stáhněte si výroční zprávy:

18) Poskytnuté informace

Níže ke stažení informace poskytnuté povinným subjektem:

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz