Nabídka podnikatelům

Možnost využití systému zavedeného obcí pro nakládání se tříděným odpadem na stanovištím pro sběr tříděných komodit (papír a lepenka, kompozitní a nápojové kartony, sklo, textilní materiály, plasty, kovy). 

 • V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, nabízí Město Rokytnice nad Jizerou místním právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám možnost využít systém, který je na území Rokytnice nad Jizerou zaveden  pro nakládání s  tříděným odpadem.
 • Tato nabídka spočívá v možnosti odkládat tříděné složky výše uvedené do velkoobjemových nádob na tříděný odpad, které jsou na území města rozmístěny.  

Postup:

 • S podnikatelem bude na základě jeho žádosti uzavřena „Smlouva o zapojení se do obecního systému odpadového hospodářství města Rokytnice nad Jizerou“ . Žádosti o uzavírání těchto smluv je třeba podat u tajemnice městského úřadu, č.dveří 19, tel. 481549319, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ceník úhrad: 

Ostatní informace pro podnikatele:

Povinnosti podnikatelů – správné nakládání s odpady!

 • Podnikatel je původcem odpadů a je povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem.
 • Každý původce odpadů je povinen přednostně odpady třídit.
 • Podnikatel nesmí využívat systém zavedený obcí pro nakládání s odpady včetně tříděných odpadů bez uzavřené Smlouvy s obcí 
 • Zákonné nakládání s odpady je podnikatel povinen prokázat příslušným kontrolním orgánům.

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tzv. původcem odpadů. S odpady tedy může nakládat pouze v souladu s tímto zákonem a zároveň je za zákonné zajištěné nakládání s odpady zcela zodpovědná.

Veškeré nakládání s odpady si zajišťuje na vlastní náklad a je povinna o tom vést průkaznou evidenci a na vyžádání ji předložit kontrolním orgánům. Jako každý původce odpadů je povinna přednostně odpady třídit, tudíž musí být schopná kontrolním orgánům doložit, jakým způsobem odpady třídí a jak s tímto tříděným odpadem nakládá.

V Rokytnici nad Jizerou se stále častěji setkáváme s praxí, že podnikatelé využívají např. velkoobjemové nádoby na tříděný odpad bez uzavřené Smlouvy s městem a na systém nakládání s odpady nijak nepřispívají. Náklady na tříděný odpad tak hradí občané z rozpočtu města. V současné době má uzavřenou řádnou Smlouvu pouze několik subjektů. Přičemž! Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem. Za tento přestupek lze uložit sankci až do výši 300.000 Kč.

Další sankce obsahuje příslušný zákon o odpadech. 

Jaké tedy mají výše uvedené osoby v Rokytnici nad Jizerou možnosti?

 • Směsný komunální odpad – tyto osoby mohou uzavřít smlouvu s příslušnou svozovou firmou působící na území Rokytnice nad Jizerou, která jim poskytne požadovanou nádobu a ve sjednaných intervalech odpad odváží; rovněž mohou zakoupit plastové pytle na komunální odpad přímo na městském úřadě v centrální pokladně. V případě likvidace komunálních odpadů pouze zakoupením pytlů bude od roku 2022 v tomto případě nutné mít s Městem Rokytnice nad Jizerou uzavřenou Smlouvu o zapojení se do obecního systému odpadového hospodářství. 

Kontrolním orgánům pak dokládají buď smlouvu a faktury od svozové firmy nebo smlouvu a pokladní doklady ze strany Města Rokytnice nad Jizerou.

 • Tříděný odpad – velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad umístěné v obci smí tyto osoby využívat pouze, mají-li s městem Rokytnice nad Jizerou uzavřenou písemnou smlouvu. V opačném případě nejsou oprávněni tam tříděné odpady vhazovat!

V případě tříděných odpadů si podnikatelé mohou na městském úřadě zakoupit pytle na tříděný odpad, jedná se o pytle na papír, směsný plast, pet-lahve a nápojový kartón. I v tomto případě bude od roku 2022 s podnikatelem uzavřena Smlouva o zapojení se do systému, a to aby podnikatel mohl kontrolnímu orgánu prokázat, že se tříděnými odpady nakládá v souladu s platným zákonem. Ceny těchto pytlů dosud byly pouze ve výši výrobních nákladů, město Rokytnice nad Jizerou od roku 2022 tyto ceny navýší i o složku vyčíslující náklady za svoz odpadu. Odkaz na ceník je uveden výše. 

UBYTOVATEL

 • Ubytovatelem je osoba, která přechodně poskytla za úplatu ubytování jiné osobě.
 • Pokud se jedná o právnickou osobu nebo podnikatele (má na ubytovací činnost živnostenské oprávnění) – platí zde stejná pravidla popsaná pro právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání.
 • případě podnikatele – fyzické osoby s živnostenským listem, která např. k ubytovací činnosti používá část svého rodinného domu či pensionu, je třeba si uvědomit, že odpady vzniklé z podnikání nelze slučovat s odpady z domácnosti. Pokud odpady z podnikání vhazuje do stejné popelnice, jako z domácnosti, na jejichž likvidaci platí místní poplatek, činí tak v rozporu se zákonem. V případě kontroly pak není tato osoba schopná žádným dokladem prokázat, jak s odpady z podnikání nakládá.
 • V tomto případě doporučujeme, aby velikost popelnice pro domácnost byla volena tak, aby pokrývala pouze potřebu dané domácnosti a na odpady vzniklé z ubytovací činnosti si na městském úřadě zakoupila plastové pytle (eventuálně si sjednala se svozovou firmou smlouvu a zajistila si popelnici druhou). To samé platí v případě tříděných odpadů. Aby prokázala, že odpad třídí, je třeba si část pytlů na tříděný odpad zakoupit na městském úřadě nebo si uzavřít smlouvu s městem ohledně možnosti vhazovat tříděné odpady
  do velkoobjemových kontejnerů.
 • V případě fyzických osob, které k ubytovací činnosti nemají živnostenské oprávnění
  a pronajímají nemovitost dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platí, že v rámci tohoto pronájmu neposkytují žádné doprovodné služby. To mimo jiné i znamená, že za osoby, které si část nemovitosti pronajaly, nezajišťují odstraňování odpadů. Měli by je ale poučit, kde si mohou pytle na odpad zakoupit nebo jim tento prodej zprostředkovat. V žádném případě jim nesmí umožnit odkládat odpady do popelnice pro jejich domácnost.

Možnost využití systému zavedeného obcí pro nakládání se tříděným odpadem
na stanovištích pro sběr tříděných komodit (sklo, plasty – PET lahve, papír) nebo pro nakládání se směsným komunálním odpadem zakoupením pytlů (ne nádoby):

 • V souladu se zákonem o odpadech nabízí město Rokytnice nad Jizerou místním právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám možnost využít systém, který je
  na území Rokytnice nad Jizerou zaveden. Jedná se výhradně o odpad tříděný, u směsného komunálního odpadu pouze o možnost zakoupení pytlů.

 Postup:

 • S podnikatelem bude na základě jeho žádosti uzavřena „Smlouva o zapojení se do obecního systému odpadového hsopodářství“. Žádosti o uzavírání těchto smluv je třeba podat u tajemnice městského úřadu B. Martiny Šubrtové, tel. 481 549 319, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Podnikatel uhradí finanční příspěvek na provoz tohoto systému ve výši:
 • 5.000 Kč / kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací zařízení většího charakteru (nad 40 lůžek) s vlastní restaurací (hotely, pensiony, horské chaty, samoobsluhy),
 • 2.000 Kč / kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací zařízení menšího charakteru bez vlastní restaurace (ubytovací kapacita 10 – 40 lůžek – pensiony) nebo samostatné restaurační zařízení.
 • 1.000 Kč / kalendářní rok, pokud se jedná o pultové provozovny (spotřební zboží, potraviny), ubytovací zařízení do 10 lůžek (rodinné domy), sezónní bufety, kiosky, apod.

 Výhody pro podnikatele:

 • Možnost odkládání tříděného odpadu na stanovištích určených pro tento odpad na celém území města Rokytnice nad Jizerou, a to kdykoliv.
 • Doklad o zákonném nakládání se tříděným odpadem pro kontrolní orgány – Česká inspekce životního prostředí, Městský úřad Jilemnice – odbor životního prostředí, Městský úřad Rokytnice nad Jizerou.

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

 • Horní Rokytnice 197
 • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
 •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
 •  481 549 311
 • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
 • ID datové schránky: htabfwg

Otevírací doba pokladny

Pondělí
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Středa
8:00 – 11:30,    12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30
Pátek
8:00 – 11:30,    12:30 – 14:30

Partneři

Krkonose logo barva RGB smallJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz