Obchodní podmínky

1. Toto jsou Všeobecné podmínky (dále jen Podmínky), které se týkají poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služeb), které Město Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00276057, Horní Rokytnice 197, 51244 Rokytnice nad Jizerou, (dále jen Město) poskytuje účastníkovi Služeb podle Zákona č. 127/2005 Sb. (dále jen Klient).
2. Tyto Služby jsou provozovány na technickém zařízení v majetku Města (dále jen Síť), které slouží k poskytování služeb elektronických komunikací (kabelová televize a služba přístupu k Internetu, včetně doplňkových služeb). Součástí Sítě jsou všechna zařízení, která umožňují Klientovi využívat Služeb elektronických komunikací, včetně zařízení umožňujících Městu provoz, údržbu a vývoj Sítě. Zařízení provozovaná Klientem jsou součástí Sítě v době, kdy jsou připojena k Síti (kabelové připojení, wifi atd.) Město může zařízení Sítě upravovat a měnit z provozních, vývojových a legislativních důvodů. Klient nesmí do zařízení Sítě jakkoliv zasahovat. V případě potřeby musí požádat Město o souhlas či provedení nutných úprav.
3. Podmínky zveřejňuje Město při jakékoliv jejich změně, v rozsahu týkajícím se této změny, na webové adrese www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize a vždy kompletní a aktuální na webové adrese www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize. Dále budou aktuální Podmínky vždy k nahlédnutí v prostorách Klientského centra RKTV na adrese Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou (dále jen Klientské centrum). Změna Podmínek musí být Městem oznámena nejméně 1 měsíc před datem účinnosti změny.
4. Na webové adrese www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize bude Město zveřejňovat všechny aktuální údaje o zpoplatnění Služeb (dále jen Ceník). Ceník bude k nahlédnutí v Klientském centru.
5. Město umožňuje Klientovi užívat Služby na základě smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva). Aktuální Podmínky a Ceník jsou vždy nedílnou součástí Smlouvy.
6. Smlouva je uzavírána vždy na dobu neurčitou, a to oboustranným podpisem formuláře Smlouvy, jehož součástí jsou specifikace poskytovaných Služeb (dále jen Specifikace). Veškeré zpoplatnění Služeb se vždy řídí aktuálním Ceníkem. Klient se zavazuje Městu hradit poplatky za Služby podle aktuálního Ceníku a to způsobem a v termínech, specifikovaných ve Smlouvě.
7. Smlouvu lze uzavřít i přes webový formulář Smlouvy, který je přístupný na adrese www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize. Vyplněním formuláře a prvním zaplacení poplatku se Smlouva stává platnou a účinnou.
8. Dále lze Smlouvu uzavřít telefonicky, na tel. Číslech 778 151 901 a 778 151 902. Smlouva bude platná a účinná po potvrzení a prvním zaplacení poplatku za Službu na účet Města.
9. Město může před uzavřením Smlouvy požadovat, aby se Klient prokázal platným průkazem totožnosti a dokladem o právu užívání místa instalace (přípojky). Město bude vždy požadovat po Klientovi uvedení jména, příjmení, rodného čísla (nebo data narození nebo čísla občanského průkazu nebo čísla cestovního pasu) a adresy bydliště, případně adresy, na které bude služba poskytována, pokud se liší od adresy bydliště. U podnikatelských subjektů je vyžadováno uvedení názvu společnosti, IČ, DIČ (pokud bylo společnosti přiděleno) a adresy sídla uvedené v Obchodním rejstříku. Pokud se místo přípojky liší od této adresy, je také vyžadována adresa přípojky. Podnikatel může být vyzván k doložení platného výpisu z Obchodního rejstříku. Pokud se tyto údaje změní, je Klient povinen je oznámit do 7 dnů od změny písemně, e-mailem, nebo osobně v Klientském centru.
10. Změnu osobních údajů může Klient ohlásit také e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vyplněním a odesláním formuláře na webové adrese www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize a také telefonicky na tel. číslech 778 151 901 a 778 151 902. Pro potvrzení změny může Město požadovat sdělení bezpečnostního kódu, který bude Klientovi přidělen při uzavření smlouvy (dále jen Kód klienta).
11. Město nemusí uzavřít smlouvu s Klientem, který má vůči němu nesplácené závazky.
12. Služby budou Klientovi zprovozněny nejpozději k prvnímu dni měsíce následujícího po uzavření Smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena do 25. dne v měsíci a do tohoto dne byly vyřešeny všechny technické náležitosti připojení.
13. Změny Specifikace Služeb je možné provést na základě požadavku Klienta, a to osobního, nebo písemného na adrese Klientského centra. Také je možné použít Formulář na adrese: www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize. Po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení ze strany Města je změna Služeb považována za potvrzenou. Pro potvrzení může Město od Klienta požadovat uvedení Kódu klienta a čísla smlouvy.
14. O změnu služeb je možné požádat také telefonicky, na tel. Číslech 778 151 901 a 778 151 902. Prvním zaplacením poplatku za Služby je změna Služeb považována za potvrzenou.
15. V případě uzavření Smlouvy prostředky komunikace na dálku, případně při změnách Specifikace či změnách Služeb, dohodnutých prostředky komunikace na dálku, má Klient možnost odstoupit od Smlouvy podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
16. Změna Služeb bude provedena nejpozději k prvnímu dni měsíce následujícího po odsouhlasení změn, pokud byly změny odsouhlaseny do 25. dne v měsíci a do tohoto dne byly vyřešeny všechny technické náležitosti se změnou Služeb spojené.
17. Zrušení jednotlivých Služeb je možné písemnou výpovědí, doručenou na adresu Klientského centra, s výpovědní lhůtou 1 měsíc od data doručení, nejdříve však k poslednímu dni měsíce, v němž výpovědní lhůta skončí.
18. Podmínky, Ceník a specifikace Služeb mohou být ze strany Města měněny v celém rozsahu na základě inflace, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zavedení nových služeb, zkvalitňování sítě, vývoje nových technologií a testování. Také mohou být upravovány z důvodů technických, provozních a obchodních změn a organizačních podmínek na straně Města.
19. Pokud Město podstatně změní Smlouvu takovým způsobem, že nadále nebude Klientovi vyhovovat, má Klient právo od Smlouvy odstoupit ke dni, v němž se podmínky Smlouvy změní. Toto neplatí při změnách podmínek Smlouvy nařízených Českým telekomunikačním úřadem, nebo z důvodů změny legislativy České republiky, nebo Evropské unie.
20. Klient může odstoupit od smlouvy v případě, kdy mu Městem bude neoprávněně nedodávána Služba déle než 30 dní.
21. Město může odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a) Klient nebude hradit domluvené vyúčtování a bude na tuto skutečnost upozorněn.b) Klient uhradí  vyúčtování až po splatnosti a bude na to upozorněn.c) Klient zadá Poskytovateli nepravdivé informace týkající se Smlouvy.d) Klient neposkytne nutnou součinnost při plnění Smlouvy, například neumožněním přístupu pověřeného pracovníka Města, nebo třetí strany, která má s Městem smlouvu týkající se údržby, provozu či servisu k technickým zařízením Sítě.e) Klient poskytne Služby třetí straně bez povolení Města.f) Klient bude používat nástroje a postupy poškozující Síť, případně bude z tohoto důvodně podezřelý.g) Klient bude důvodně podezřelý, že prostřednictvím Sítě vykonávat činnost, která není v souladu s legislativou České Republiky nebo Evropské Unie.h) Z technických či legislativních důvodů, které Městu neumožní plnit podmínky Smlouvy po dobu delší než 30 dní.22. Klient může za Služby platit bezhotovostním bankovním převodem na účet Města číslo 19-1291080227/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Platby jsou splatné vždy k 17 dni měsíce v němž je Služba poskytována. Je možné platit i dopředu, po vzájemné dohodě s Městem. V případě fakturace bude Městem vystavena faktura vždy k 17. dni daného měsíce, se splatností 10 dní. Zasílání tištěných faktur je zpoplatněno dle Ceníku.
23. Při bezhotovostní platbě převodem z účtu musí Klient vždy uvést číslo Smlouvy - variabilní symbol, v případě neuvedení či nesprávného uvedení může Město požadovat finanční náhradu za dohledání platby podle aktuálního Ceníku.
24. Poplatek za Služby může Klient platit i pomocí SIPO. V takovém případě je Klient povinen Městu sdělit spojovací číslo SIPO.
25. Veškeré zpoplatnění Služeb se řídí aktuálním Ceníkem. Změny v Ceníku musí Město oznámit nejméně 30 dní před datem účinnosti změn, a to na adrese www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize, dále pak na vývěsce v Klientském centru.
26. V případě změn v Ceníku, se kterými bude Klient výrazně nespokojen, může Klient odstoupit od Smlouvy ke dni, v němž nabudou změny účinnosti.
27. Město shromažďuje osobní údaje Klienta, a dále provozní údaje týkající se poskytovaných Služeb. Tyto údaje Město zajišťuje proti zneužití v souladu s příslušnou legislativou.
28. Osobní a provozní údaje jsou zpracovávány nejméně po dobu trvání Smlouvy, v souladu s příslušnými právními předpisy. Tyto údaje mohou být v rozsahu nezbytně nutném zpracovávány i třetími stranami, s nimiž má Město smlouvu a které zajišťují administrativní, technické či jiné služby týkající se provozu Sítě a fungování Služeb.
29. Město může ke komunikaci s Klientem využívat vždy služby České pošty, s.p. a dále také telefonu, nebo e-mailu, pokud tyto údaje Klient uvede při uzavření Smlouvy, případně při změně osobních údajů. Klient může souhlas kdykoliv odvolat na adrese Klientského centra, nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či telefonicky na tel. číslech 778 151 901 a 778 151 902. Součástí komunikace mohou být marketingová sdělení Města, či třetích stran, s nimiž má město uzavřenou smlouvu. Jakákoliv doporučená poštovní zásilka odeslaná Městem na adresu Klienta uvedenou ve Smlouvě je považována za doručenou, i když ji Klient nepřevezme, či odmítne převzít.
30. Údaje o Klientovi může Město použít pro marketingové účely po celou dobu trvání Smlouvy. Klient může souhlas s tímto kdykoliv odvolat na adrese Klientského centra, nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či telefonicky na tel. číslech 778 151 901 a 778 151 902.
31. Za instalaci přijímacího zařízení (modem, set-top-box atd.) může Poskytovatel požadovat uhrazení poplatku dle aktuálního Ceníku. V případě zapůjčení nebo pronájmu těchto zařízení bude při ukončení Smlouvy požadováno jejich navrácení Poskytovateli. Klient musí zabezpečit a chránit pronajaté a zapůjčené zařízení. V případě nenavrácení pronajatého zařízení je Město oprávněno účtovat Klientovi smluvní poplatek 5 000 Kč za každé pronajaté a nenavrácené zařízení.
32. Klient smí Služby využívat pouze v rámci své domácnosti, nebo společnosti, pokud je Klient podnikatelským subjektem, a nesmí je poskytovat třetím osobám či společnostem bez výslovného souhlasu Města. Poskytnutí Služeb třetím osobám  či stranám bez souhlasu Města je považováno za zneužití Služeb a může vést k ukončení Smlouvy. V případě porušení tohoto ujednání může Město požadovat po Klientovi náhradu škody, vzniklé v důsledku tohoto jednání a to za celou dobu, po kterou se toto jednání odehrávalo.
33. Klient se zavazuje, že bude uchovávat přidělený Kód klienta v tajnosti a nesdělí jej třetí osobě.
34. Klient se uzavřením Smlouvy zavazuje k tomu, že nebude jakýmkoliv způsobem poškozovat či zneužívat součásti Sítě. Zejména, že nebude provozovat v rácmi Sítě zařízení neschválené Poskytovatelem, nebo Českým telekomunikačním úřadem. V případě, že Klient použije neschválené zařízení, bude povinnen uhradit veškeré náklady, které Poskytovateli v souvislosti s takovým případem vzniknou.
35. Klient může hlásit poruchy osobně v Klientském centru, telefonicky na číslech 778 151 901 a 778 151 902, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo vyplněním formuláře na webové adrese www.mesto-rokytnice.cz/organizace/kabelova-televize.
36. Město může Klientovi omezit poskytování Služeb, a to včetně jejich úplného pozastavení v případě že Klient:
a) Neplatí Městu za Služby ve sjednaném termínu a je na tuto skutečnost upozorněn.b) Zneužívá Služby, například porušováním legislativy České republiky a Evropské unie, nebo nepovoleným poskytováním služeb třetí straně, nebo je ze zneužívání Služeb důvodně podezřelý.c) Poškozuje zařízení Sítě, nebo je z takového jednání důvodně podezřelý. 37. Omezení Služeb může být zrušeno po odstranění výše uvedených příčin. Po dobu omezení z výše uvedených důvodů je Klient nadále povinen platit za všechny Služby, k jejichž odebírání se zavázal ve Smlouvě.
38. Město nenese odpovědnost za škody, vzniklé Klientovi v důsledku přerušení či zhoršené kvality Služeb.
39. Klient může reklamovat vyúčtování, pokud s ním nesouhlasí, do dvou měsíců od jeho vystavení. Poté možnost reklamace vyúčtování zaniká.Reklamaci je možné provést písemně nebo osobně na adrese Klientského centra.Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost poplatku za Služby. Poskytovatel se zavazuje k vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího obdržení. Reklamace technických zařízení (např. modem, set-top-box aj.) se řídí občanským a obchodním zákoníkem.
40. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem 127/205 Sb. o elektronických komunikacích. Pokud bude jakákoliv část Smlouvy shledána neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. 
41. Případné spory mezi Městem a Klientem budou řešeny prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, dále pak Okresním Soudem v Semilech. Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
42. Rozhraní televizních a rozhlasových služeb: Digitální rozhraní,konektor IEC, účastnická zásuvka 85 - 862 MHz. 
43. Rozhraní datových služeb:
a) DOCSIS 1.0/1.1, konektor Fb) EuroDOCSIS 1.0/1.1/2.0, konektor Fc) 10Base-T, konektor RJ 45 F, standard ISO/IEC 8877:1992, doporučení IEE 802.3-2002.d) 100Base-T, konektor RJ 45 F, standard ISO/IEC 8877:1992, doporučení IEE 802.3-2002.Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 4.9.2017

Kontakty

Město Rokytnice nad Jizerou

  • Horní Rokytnice 197
  • 512 44 Rokytnice nad Jizerou
  •  sekretar@mesto-rokytnice.cz
  •  481 549 311, 605 205 306
  • IČ: 00276057, DIČ: CZ00276057
  • ID datové schránky: htabfwg

Úřední hodiny

Pondělí
08 - 12, 13 - 17 hod.
Středa
08 - 12, 13 - 17 hod.

Partneři

Krkonoše - Svazek měst a obcíJilemnicko - svazek obcíMAS „Přijďte pobejt" o. s.Vodohospodářské sdružení TurnovSpolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad JizerouEuroregion NISAwww.rokytnice comDatové centrum sociálních služebPortál veřejné správyLiberecký krajSdružení obcí Libereckého krajeSvaz měst a obcí České republikySkiregion.cz